Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind u de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankopen bij primawijn.nl

Aanbiedingen en bestellingen
a. Alle aanbiedingen en bestellingen van Primawijn, hoe ook, zijn vrijblijvend. Primawijn heeft het recht een bestelling te weigeren indien de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
b. Alle bestellingen van wijn en andere artikelen moeten gericht zijn aan Primawijn (Primawijn, Valkenburgerweg 44, 6361 EC Nuth) waarbij de gewenste zaken en aantallen dienen te worden opgegeven. De minimum hoeveelheid van een type wijn is 6 flessen.

Levering en transport
a. Verzending vindt plaats voor risico van Primawijn, doch geheel voor rekening van de koper. Bestellingen vanaf 50 euro, dan wel bestelling die worden afgehaald bij een vestiging van Primawijn, zijn gratis.
b. Primawijn spant zich in om levering binnen 3 werkdagen na de werkdag van ontvangst van de bestelling te laten plaatsvinden. Overschrijding van deze termijn verleent de koper nimmer enig recht, tenzij de overschrijding meer dan 7 dagen duurt
c. De koper dient de zaken te controleren bij aflevering op gebreken en juiste aantallen en soort. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in/aan de levering dienen door de koper direct, doch uiterlijk op de vijfde dag na de dag van aflevering, bij Primawijn te zijn ingediend door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan koper wordt geacht de zaken te hebben aanvaard in goede en overeengekomen staat soort en aantallen

Prijzen, eigendomsvoorbehoud en betaling
a. Bestellingen worden in rekening gebracht tegen prijzen zoals die gelden op de dag van de bestelling
b. De facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald door de koper. Al dan niet terechte reclames geeft de koper niet het recht op opschorting van enige betaling of schuldvergelijking
c. De eigendom van de geleverde zaken gaat niet over voordat al het door de koper verschuldigde, uit welke hoofde ook, is voldaan d. Bij niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke betaling is al wat verder nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling, in welk geval de koper jegens Primawijn een boeterente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsook alle buitenrechtelijke incassokosten.

Geschillen
Uitsluitend de bevoegde rechter in Venlo is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen. Het Nederlandse recht is van toepassing Primawijn, Valkenburgerweg 44, 6361 EC Nuth, BTW nr: NL001823713B26 KvK 53097920 Bank ABNAMRO nummer NL45ABNA0443801231